Vad är Klimatvård?

När du söker vård/bidrag för rehabilitering utomlands förekommer en mängd fackord och ovana begrepp. Det kan vara helt avgörande för om du får beviljat eller avslag att du använder korrekt begrepp i din ansökan. Här listar vi några av de viktigaste orden.

Begreppslista

Vad är klimatvård?

Detta är ett lite äldre begrepp för rehabilitering i varmt klimat. I början av 1900-talet handlade det mycket om patienter med luftvägssjukdomar som tuberkulos. Begreppet används fortfarande på många håll, men inte så mycket av sjukvård/Försäkringskassan och är därför inte korrekt att använda i ansökningar, remisser och liknande.

Vad är aktiv rehabilitering?

Syftar på att patienten genomför ett antal behandlingar/träningspass/coachingsamtal/teorilektioner per dag. Ofta ger det goda resultat på kort tid, men kräver stort engagemang från patientens sida. Det kan också vara nödvändigt att bo i närhet av rehabanläggningen för att hinna med.

 

Vad gör en arbetsterapeut?

En arbetsterapeut utgår från en helhetssyn på människan i aktivitet. Patientens förutsättningar och förmågor samt hinder i omgivande miljön utreds. Sedan genomförs åtgärder för att möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter i vardagslivet. Exempel på åtgärder kan vara att träna motorik, anpassa vardagsmiljön för att kompensera för nedsatt förmåga eller att förskriva fysiska och kognitiva hjälpmedel.

Yrkestiteln är skyddad och får endast användas av de som har legitimation utfärdat av Socialstyrelsen efter en kompletterad arbetsterapeutexamen.

 

Vad innebär dagvård?

Se poliklinisk vård.

 

Vad är dagvård i internatform?

Begreppet används av vissa regioner, men har samma innebörd som inneliggande vård.

 

Vad är EU:s patientrörlighetsdirektiv?

En lag som styr rätten för medborgarna att välja vård utomlands.

 

Vad gör en fysioterapeut?

En fysioterapeut (eller sjukgymnast) arbetar med att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar och skador inom rörelseapparaten vilken består bland annat av skelett, nerver, leder, ligament och muskler.  

Båda yrkestitlarna är skyddade och får endast användas av de som har legitimation utfärdat av Socialstyrelsen efter en kompletterad fysioterapeutexamen.

 

Vad innebär förhandsbesked?

Du kan ansöka om förhandsbesked hos Försäkringskassan för att säkerställa att du kommer få tillbaka pengar som du lagt ut för din rehabresa. Du kan också ansöka om pengar i efterhand, men har då ingen garanti att Försäkringskassan beviljar din rehabilitering.

 

Vad innebär heldygnsvård?

Se inneliggande vård.

 

Vad innebär inneliggande vård?

Innebär att patienten blir inskriven på en vårdinrättning (t. ex. en rehabanläggning) där patienten sover nattetid och får professionell vård dagtid av utbildad vårdpersonal. Andra benämningar är slutenvård eller heldygnsvård.

 

Vad är intensiv rehabilitering?

Se aktiv rehabilitering.

 

Vad gör en kurator?

Kuratorn ger stöd och coachar mot förhållningssätt och strategier för insikter, motivation och ett förbättrat mående. 

Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete.

 

Vad innebär multimodal rehabilitering?

Innebär att en rad olika vårdprofessioner tillsammans lägger upp och genomför en vårdplan för – och tillsammans med – patienten där alla delar samverkar för att ge bästa möjliga effekt. Dessa professioner kan exempelvis vara sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, kurator/samtalsterapeut samtarbetsterapeut.

 

Vad betyder poliklinisk vård?

Öppenvård, dagvård eller poliklinisk vård är sådan behandling, terapi, hälso- och sjukvård, som utförs på icke inneliggande patienter. Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, av socialtjänsten, rehabanläggningar eller i patientens hem.

 

Vad är rehabilitering i varmt klimat?

Är precis vad det låter som. Du åker till en varm och solig ort för att få fysisk eller psykisk rehabilitering från specialiserad vårdpersonal. Se klimatvård. Tack vare sol och värme innebär rehabilitering i varmt klimat fördelar för för flera patientgrupper jämfört med motsvarande vård i Sverige.

 

Vad är en sjukgymnast?

Arbetstitel som motsvarar fysioterapeut. Läs mer under fysioterapeut.

 

Vad är slutenvård?

Se inneliggande vård.

 

Vad är en vårdinrättning?

Ordet betecknar en verksamhet som erbjuder inneliggande vård. SRC är ett exempel på en vårdinrättning.

 

Vad är öppenvård?

Se poliklinisk vård.

Intresserad eller behöver du mer information?

Har du frågor om vårt erbjudande och våra priser är du alltid välkommen att höra av dig till oss via formuläret. Här kan du också beställa broschyrer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.